Ga direct naar de content

Over deze website

Over Overstroom ik?

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. Samen met andere waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. We versterken bijvoorbeeld de kust, onderhouden dijken en stormvloedkeringen en geven rivieren meer ruimte. Maar de natuur is grillig, dus het kan een keer misgaan. Om het aantal slachtoffers en de schade beperken, is het belangrijk dat bedrijven en inwoners weten wat ze kunnen doen. Op overstroomik.nl kan iedereen zijn postcode invoeren en zien hoe hoog het water in zijn omgeving kan komen. Is vertrekken een optie of is het verstandiger om juist te blijven?

Overstroom ik? is een initiatief van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Veiligheidsregio’s, de Waterschappen en het Deltaprogramma.

 

Toelichting op de informatie op deze website

De website overstroomik.nl laat de gevolgen zien van grote overstromingen door een doorbraak van de waterkeringen (bijvoorbeeld dijken, duinen en sluizen) langs de zee en de grote rivieren, de kleinere boezemwateren en meren. Ook zijn overstromingen van buitendijkse gebieden meegenomen. De site geeft de maximale waterhoogte na een doorbraak van de primaire en regionale waterkeringen (dijken). Ook geeft de website informatie over wat je dan kunt doen. Bij een daadwerkelijke crisis, adviseert de veiligheidsregio over blijven of weggaan.

Extreme situaties
De gepresenteerde waterhoogtes zijn gebaseerd op extreme situaties en geven aan hoe hoog het water maximaal kan komen. Bij een daadwerkelijke overstroming kan de situatie afwijken. Dan weten we beter hoeveel tijd beschikbaar is, waar zwakke plekken zitten, hoeveel mensen in het gebied zijn en welke gebouwen en wegen beschikbaar zijn voor evacuatie. Het Watermanagementcentrum Nederland stelt met het KNMI verwachtingen van de verwachte waterstanden op. De waterbeheerder beoordeelt de actuele sterkte van de waterkeringen. De verschillende veiligheidsregio’s brengen de actuele evacuatiemogelijkheden in kaart. De veiligheidsregio bericht over de actuele situatie en adviseert de bewoners.

De waterhoogtes zijn gebaseerd op door de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat landelijk beschikbaar gestelde overstromingsscenario’s, die ook in de Klimaateffectatlas worden gebruikt.

Droge plekken
Het bepalen van droge plekken (gebouwen) en de kwetsbaarheid van (spoor)wegen is gebaseerd op het verband tussen de maximale waterhoogte en de 3D-Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Zo kunnen schuine daken en de ligging van het maaiveld goed geïnterpreteerd worden. Bij de bepaling of er woningen of gebouwen zijn met een volwaardige droge verdieping, zijn we ervan uitgegaan dat een verdieping 2,65 meter hoog is. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat alleen verdiepingen als schuillocatie worden meegeteld waar dagenlang kan worden geschuild. In werkelijkheid kan dat dus afwijken. We gaan ervanuit dat bij een overstroming de weg onder water staat en niet meer beschikbaar is voor evacuatie.

Evacuatie: rol overheid en jouw rol
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen. Het kan echter een keer mis (dreigen te) gaan. Evacueren is dan een mogelijke maatregel om slachtoffers te beperken. De overheid heeft hierbij een rol en zal informatie geven over een dreiging en maatregelen nemen die de evacuatie bevorderen. Jij zult echter jezelf in veiligheid moeten brengen.

Wateroverlast
Vormen van wateroverlast komen vaker voor, ondergelopen kelders of water op straat. Dat gebeurt bij stevige neerslag of omdat de sloten overlopen. In al deze gevallen zijn de gevolgen minder groot en ingrijpend dan bij een extreme overstroming vanuit zee of de rivieren. De website geeft geen informatie over wateroverlast door water in huis, hoge grondwaterstanden, overbelasting van het riool of overstroming van het oppervlaktewater.

Representatieve gegevens
Er zijn oneindig veel varianten van een overstroming mogelijk. Ook voor het verloop van een evacuatie kunnen veel varianten worden opgesteld. Op deze website staat de actuele en state of the art informatie over overstromingen en mogelijk handelingsperspectief. Een selectie gemaakt van representatieve gegevens die relevant zijn voor voorbereiding op overstromingen en waterbewustzijn. Hierbij is gebruik gemaakt van ontwerprichtlijnen, klassen van mogelijke combinaties van afvoer, wind en getij en schattingen op basis van verkeersmodellen en hoe mensen zich gedragen. Deze informatie is met zorg vastgesteld en geeft een beeld van hoe het kan gebeuren.

De gepresenteerde waterhoogten zijn gebaseerd op de door de provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat beschikbaar gestelde overstromingsscenario’s van zowel het hoofdwatersysteem als regionale watersysteem. De gepresenteerde waterhoogtes zijn gebaseerd op de extreme situaties en geven aan hoe hoog het water maximaal kan komen. In de praktijk kan het ook minder hoog zijn.

Huidige kennis
De informatie op deze website is gebaseerd op de huidige kennis en inzichten. Het is mogelijk dat er onjuistheden voorkomen of dat informatie op verschillende wijzen kan worden geïnterpreteerd. De  informatie op de website wordt bijgesteld op basis van nieuwe kennis en ervaringen.

Klimaateffectatlas
Wil je meer weten over overstromingen? Kijk dan eens op de website van de Klimaateffectatlas. Vooral bij het hoofdstuk kaartverhalen vind je meer informatie. En niet alleen over overstromingen, maar ook over andere klimaatthema’s zoals wateroverlast, hitte en droogte. Hiervan zijn verschillende kaartlagen beschikbaar.