Heb je een vraag over overstroomik.nl? Kijk dan of die in onderstaande lijst staat. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Rijkswaterstaat.

Veelgestelde vragen

Waarom is het voor mij belangrijk om te weten hoe hoog het water bij mij kan komen te staan?

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking woont in een gebied dat kan overstromen. Daarom werkt de overheid dagelijks aan de bescherming van ons land tegen hoogwater. Maar de natuur is grillig, dus het kan een keer misgaan. Overstroomik.nl geeft voor elke postcode in Nederland aan hoe hoog het water kan komen en wat iedereen kan doen om bij een dreigende overstroming schade en slachtoffers te beperken.

Door de website/app weet ik nu dat mijn huis 2 meter onder water komt te staan bij een overstroming. Wat doet Rijkswaterstaat in dat geval?

Dagelijks werkt Rijkswaterstaat aan de bescherming van ons land tegen hoogwater, door bouw en onderhoud van waterkeringen zoals dammen en dijken. Mocht het onverhoopt mis gaan, dan kan er een overstroming plaatsvinden. Dan neemt de veiligheidsregio de regie, treft maatregelen en informeert de bewoners in het gebied. Rijkswaterstaat voorziet de veiligheidsregio’s van informatie en advies vanuit het Watermanagementcentrum Nederland. Ook zorgt Rijkswaterstaat voor het verkeersmanagement bij evacuaties langs de snelwegen.

Geeft overstroomik.nl ook informatie tijdens een overstroming?

Nee. Overstroomik.nl is gemaakt om u bewust te maken van de kans op een overstroming in uw buurt en geeft u tips wat u dan zou kunnen doen. Dan weet u wat u kunt verwachten bij een overstroming. Staat daadwerkelijk het water in de straat, dan is het de veiligheidsregio die u voorziet van actuele informatie via NL Alert, crisis.nl en de rampenzenders.

Technisch werkt de site niet goed

Het invullen van mijn postcode geeft geen resultaat.

Dit systeem is gekoppeld aan dat van de gemeenten. Het kan zijn dat uw postcode hier nog niet is ingevoerd vanwege een recente gemeentelijke herindeling of omdat uw woning in een nieuwe wijk staat. Wilt u toch al weten hoe hoog het water in uw omgeving komt? U kunt ook zoeken op basis van GPS.

Ik heb mijn postcode of GPS ingevuld, maar op de site zie ik nu de naam van de gemeente staan.

Dat klopt, de site geeft echter wel de waterhoogte aan die bij de postcode of GPS hoort.

De informatie op de site klopt niet met mijn situatie

Ons huis ligt 4 meter onder NAP. De uitkomst van de app is dat we slechts 0,5 meter onder water staan. Dat lijkt niet te kloppen.

NAP is niet de enige factor die de waterhoogte bepaalt bij een daadwerkelijke overstroming. Zeker bij grotere gebieden loopt een laag gebied niet egaal vol zoals wanneer je een badkuip vult. De hoeveelheid water die een gebied in stroomt, is beperkt. Dit komt onder andere door de (beperkte) duur van hoogwater in rivier of zee. Ook hoge wegen, het landschapspatroon en regionale dijken hebben invloed op hoe het gebied overstroomt.

De tekening van de woning waarvan ik de postcode heb ingetypt, komt niet overeen met de werkelijke situatie. Ik woon niet in een huisje van twee verdiepingen.

Om de overstroming weer te geven, maken we gebruik van een schematische voorstelling van een huisje dat onder water loopt, een huisje van twee verdiepingen met een zolder. Bij de berekening of uw woning een droge verdieping heeft, gebruiken we gegevens uit het Kadaster. We gaan uit van een verdiepingshoogte van 2,5 meter en bepalen zo het aantal verdiepingen dat een pand heeft. In werkelijkheid kan de hoogte van verdiepingen anders zijn en dit kan tot een lichte afwijking leiden.

Ik woon op een boot (of een ander ongewoon huis).

De tekening laat een schematisch huis zien. Bij de berekening of uw woning een droge verdieping heeft, gebruiken we gegevens uit het Kadaster. We hebben hierbij geen rekening gehouden met bijzondere situaties zoals die van u. We gaan uit van een verdiepingshoogte van 2,5 meter en bepalen zo het aantal verdiepingen dat een pand heeft. In werkelijkheid kan de hoogte van verdiepingen anders zijn en dit kan tot een lichte afwijking leiden.

De aanwijzer op het kaartje staat niet precies op mijn woning.

De aanwijzer staat in het midden van het postcodegebied. Als u gebruikt maakt van GPS van de app of de site, dan staat de druppel precies op de locatie waar u zich bevindt.

De uitkomst bij mijn woning is anders dan het huis van de buren. Dat huis is gelijk aan het onze en op dezelfde hoogte gelegen.

Bij de berekening van de mate van overstroming gaan we uit van blokken van 100 bij 100 meter. In een blok is een gemiddelde maaiveldhoogte aangenomen. Het kan dus zijn dat twee nabijgelegen woningen in verschillende blokken vallen en dan een andere uitkomst geven.

De rode en de groene stipjes voor droge verdiepingen kloppen niet met mijn woning.

De stipjes zijn een indicatie, waar zijn huizen met een droge verdieping (groen) en waar niet (rood). Bij de berekening of uw woning een droge verdieping heeft, gebruiken we gegevens uit het Kadaster. We gaan uit van een verdiepingshoogte van 2,5 meter en bepalen zo het aantal verdiepingen dat een pand heeft. In werkelijkheid kan de hoogte van verdiepingen anders zijn en dit kan tot een lichte afwijking leiden.

Berekening overstromingskans

Van welk scenario wordt uitgegaan bij het berekenen van de overstromingskans?

De data achter de website rekent de kans op overstroming uit, op basis van de ergst denkbare overstroming. In sommige gebieden betekent dat bijvoorbeeld water vanuit de kust én vanuit het rivierengebied.

Ik krijg de uitkomst: “Jouw locatie ligt binnen een dijkring en wordt beschermd door waterkeringen. De kans op overstroming is heel klein, maar niet uit te sluiten. Andere locaties binnen de dijkring kunnen wel overstromen.” Kunt u dit toelichten?

We hebben gebruik gemaakt van overstromingsscenario’s. Daarbij zijn we uitgegaan van de plaatsen in de dijkring waar een doorbraak het meest waarschijnlijk is. Dat wil nog niet zeggen dat het hele gebied overstroomt. Een locatie kan zo hoog gelegen zijn dat deze bij een overstroming niet nat wordt (aangeduid als niet overstroombaar gebied). Het kan ook voorkomen dat een locatie niet nat wordt, terwijl deze niet hoog gelegen is. Als de dijkring op een andere plek doorbreekt, zou deze locatie toch nat kunnen worden. Dit is de reden dat deze locaties aangeduid worden als overstroombaar gebied. We kunnen echter geen waterhoogte geven.

Welke factoren zijn in de berekening van waterhoogte bij overstroming meegenomen?

De website en app laten de gevolgen zien van grote overstromingen door een doorbraak van de (primaire) keringen (bijvoorbeeld de dijken) langs de zee en de grote rivieren en de regionale keringen. Ook zijn overstromingen van buitendijkse gebieden meegenomen. In het plaatje hieronder gaat het om de nummers 5, 6 en 7. Andere vormen van wateroverlast dan een grote overstroming komen vaker voor, zoals ondergelopen kelders of water op straat. Dat gebeurt bij stevige neerslag of omdat de sloten overlopen. In al deze gevallen zijn de gevolgen minder groot en ingrijpend dan bij een extreme overstroming vanuit zee of de rivieren. De website en de app geven geen informatie over wateroverlast door water in huis, hoge grondwaterstanden, overbelasting van het riool of overstroming van het oppervlaktewater.

Waterhoogtediagram Illustratie: bron HKV

Ik dacht dat er een wettelijke norm was voor de overstromingskans (bijvoorbeeld 1/4.000). Waarom wijkt die af van de overstromingskans die de website/app te zien geeft?

In de wet is per dijkring een overschrijdingskans van de waterstand genoemd als norm. We weten nu dat dijken ook kunnen bezwijken bij lagere waterstanden. Daarom is de overstromingskans groter dan we eerder verwachtten. Op de website bieden we de kans die er nu is dat een overstroming plaatsvindt in een dijkring. Binnen het Deltaprogramma zijn alle normen opnieuw bekeken. Voortaan wordt een norm gebruikt die is uitgedrukt in de overstromingskans. In 2050 moeten alle waterkeringen (dijken) voldoen aan deze nieuwe eisen.

De informatie van de website stopt bij de grens. Rivieren en water worden daar niet door beperkt.

Vanzelfsprekend werken we samen met andere landen om Nederland goed tegen het water te beschermen. Ook bij een daadwerkelijke overstroming zal dat gebeuren. De site/app is gemaakt voor Nederlandse adressen . In België kan publiek terecht op waterinfo.be. Duitsland kent geen landelijke site voor waterinformatie.

Vlak voor en tijdens een overstroming

Bij een dreiging informeert de veiligheidsregio mij. Wie zijn dat?

De veiligheidsregio is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in een regio. Hierin werken gemeenten, brandweer, politie, geneeskundige hulp en ambulances samen.

Bij een overstroming is er geen stroom en geen internet. Wat heb ik dan aan de website en app?

Overstroomik.nl is gemaakt om u bewust te maken van de kans op een overstroming in uw buurt en geeft u tips wat u dan zou kunnen doen. Dan weet u wat u kunt verwachten bij een overstroming. Staat daadwerkelijk het water in de straat, dan is het de veiligheidsregio die u voorziet van actuele informatie via NL Alert, crisis.nl en de rampenzenders.

Wat moet ik doen bij een evacuatie?

Deze website geeft geen informatie over wat u precies moet doen als in uw regio een evacuatie plaatsvindt. Bij een daadwerkelijke overstroming en evacuatie geeft de veiligheidsregio informatie. Op de website kunt u zich wel al een beeld vormen van de extreme omstandigheden die u te wachten staan en welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen.

Kan ik (nog) weg als het water niet zo hoog staat?

Al bij 15 cm hoogte kan een auto niet meer rijden.

Kan ik (nog) weg als het water er aan komt?

Bij een overstroming staat het water bij u misschien niet heel hoog, maar verder op de route kan het water stijgen. Al bij 15 cm hoogte kan een auto niet meer rijden. Onderweg door het water overvallen worden, is levensgevaarlijk. De veiligheidsregio informeert over evacuaties.

Ik overstroom zelf niet, waarom heb ik dan toch geen stroom?

Het kan zijn dat door een overstroming elders de netwerken ook in uw regio niet meer functioneren.

Hoe kan ik overleven na een overstroming?

Op overstroomik.nl kunnen burgers hun postcode invoeren om te zien hoe hoog het water in hun woonomgeving kan komen en wat zij zelf kunnen doen. Is weggaan nog mogelijk of is blijven een betere optie? Op de website en de app staat uitleg van beide situaties. Ook vindt u er tips. Bij een daadwerkelijke overstroming neemt de veiligheidsregio de regie, treft maatregelen en informeert de bewoners in het gebied. Berichten komen door op de regionale rampenzender, crisis.nl en NL Alert.