Overstroom ik?

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. Samen met andere waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan de bescherming van ons land tegen hoogwater. We versterken bijvoorbeeld de kust, onderhouden dijken en stormvloedkeringen en geven rivieren meer ruimte. Maar de natuur is grillig, dus het kan een keer misgaan. Om het aantal slachtoffers en de schade beperken, is het belangrijk dat bedrijven en inwoners weten wat ze moeten doen. Op overstroomik.nl kan iedereen zijn postcode invoeren en zien hoe hoog het water in zijn omgeving kan komen. Is evacuatie een optie of moet je juist blijven?

Overstroom ik? is een initiatief van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Veiligheidsregio’s, de Waterschappen en het Deltaprogramma.

Toelichting op de informatie op de site

De website laat de gevolgen zien van grote overstromingen door een doorbraak van de (primaire) keringen (bijvoorbeeld de dijken) langs de zee en de grote rivieren en de regionale keringen. Ook zijn overstromingen van buitendijkse gebieden meegenomen. Andere vormen van wateroverlast komen vaker voor, ondergelopen kelders of water op straat. Dat gebeurt bij stevige neerslag of omdat de sloten overlopen. In al deze gevallen zijn de gevolgen minder groot en ingrijpend dan bij een extreme overstroming vanuit zee of de rivieren. De website geeft geen informatie over wateroverlast door water in huis, hoge grondwaterstanden, overbelasting van het riool of overstroming van het oppervlaktewater.

De site geeft de maximale waterhoogte na een doorbraak van de primaire en regionale keringen (dijken). Ook geeft de site informatie over wat je dan kunt doen. Bij een daadwerkelijke crisis, adviseert de Veiligheidsregio over blijven of weggaan.

De gepresenteerde waterhoogtes zijn gebaseerd op de extreme situaties en geven aan hoe hoog het water maximaal kan komen. Bij een daadwerkelijke overstroming kan de situatie afwijken. Dan weten we beter hoeveel tijd beschikbaar is, waar zwakke plekken zitten, hoeveel mensen in het gebied zijn en welke gebouwen en wegen beschikbaar zijn voor evacuatie. Het Watermanagementcentrum Nederland stelt met het KNMI verwachtingen op, de waterbeheerder kijkt naar de keringen en brengen de verschillende veiligheidsregio’s de actuele evacuatiemogelijkheden in kaart. De Veiligheidsregio bericht over de actuele situatie en adviseert de bewoners.

De waterhoogtes zijn gebaseerd op Veiligheid Nederland in Kaart en de Ergst Denkbare Overstroming (EDO). De informatie komt overeen met de Risicokaart .

In al onze scenario’s zijn locaties van droge plekken (gebouwen) en kwetsbaarheid van (spoor)wegen gebaseerd op het verband tussen maximale waterhoogte en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) die kan worden ontsloten via Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Bij de bepaling of er woningen of gebouwen zijn met een droge verdieping, zijn we ervan uitgegaan dat een verdieping 2,5 meter hoog is. In werkelijkheid kan dat dus afwijken. We gaan ervanuit dat bij een overstroming de weg onder water staat en niet meer beschikbaar is voor evacuatie.