Nederland is goed beschermd tegen overstromingen. Het kan echter een keer mis (dreigen te) gaan. Evacueren is dan een mogelijke maatregel om slachtoffers te beperken. De overheid heeft hierbij een rol en zal informatie geven over een dreiging en maatregelen nemen die de evacuatie bevorderen. Jij zult echter jezelf in veiligheid moeten brengen.

Er zijn oneindig veel varianten van een overstroming mogelijk. Ook voor het verloop van een evacuatie kunnen veel varianten worden opgesteld. Op deze site staat de actuele en state of the art informatie over overstromingen en mogelijk handelingsperspectief. Een selectie gemaakt van representatieve gegevens die relevant zijn voor voorbereiding op overstromingen en waterbewustzijn. Hierbij is gebruik gemaakt van ontwerprichtlijnen, klassen van mogelijke combinaties van afvoer, wind en getij en schattingen op basis van verkeersmodellen en hoe mensen zich gedragen. Deze informatie is met zorg vastgesteld en geeft een beeld van hoe het kan gebeuren.

Als het toch een keer gebeurt, zal zeer waarschijnlijk de situatie hiervan afwijken. Dan weten we beter hoeveel tijd beschikbaar is, waar zwakke plekken zitten en hoeveel mensen echt in het gebied zijn en welke gebouwen en wegen beschikbaar zijn om te vluchten. Hierbij worden verwachtingen opgesteld door het Watermanagementcentrum Nederland met het KNMI, kijkt de waterbeheerder naar de keringen en zullen de verschillende veiligheidsregio’s de actuele evacuatiemogelijkheden in kaart brengen. Berichtgeving over actuele situatie en adviezen verlopen via de kanalen van de veiligheidsregio. Bekijk de verschillende veiligheidsregio’s en ontdek in welke veiligheidsregio jij zit en klik op denkvooruit.nl hoe je je het beste kunt voorbereiden op een noodsituatie.

De door ons samengestelde gevolgen set is ontwikkeld op basis van de laatste ontwikkelingen en richten zich op de primaire waterkeringen. De waterdieptes zijn gebaseerd op Veiligheid Nederland in Kaart en de Ergst Denkbare Overstroming (EDO). De gebruikte informatie komen overeen met de Risicokaart waarbij we nu ook extreme situaties meenemen maar (nog) geen informatie geven over gevolgen van doorbraken van regionale keringen en overlast in buitendijkse gebieden. De gepresenteerde waterdieptes zijn gebaseerd op de extreme situaties en geven aan hoe hoog het water maximaal kan komen. In de praktijk kan het ook minder hoog zijn.

De VNK-gevolgscenario’s zijn opgesteld door de provincies en gevalideerd. De EDO is opgesteld als een bovengrens: hoe groot kan een overstroming worden en wanneer is het nog zinvol om organisatorische voorbereidingsmaatregelen te nemen.

De door ons gebruikte (VNK) dataset ligt ook ten grondslag aan de nieuwe normen voor waterkeringen zoals voorgesteld in de Deltabeslissing Waterveiligheid. De EDO’s zijn toegevoegd, omdat ook rekening gehouden wordt met worstcase-scenario’s (hoe erg het dus kan worden).

In al onze scenario’s zijn locaties van vluchtplekken (gebouwen) en kwetsbaarheid van (spoor)wegen gebaseerd op het verband tussen maximale waterdiepte en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) die kan worden ontsloten via Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Het aantal verdiepingen is per object gebaseerd op het oppervlak en het volume uit BAG waarbij is aangenomen dat een verdieping 2,5 meter hoog is. Hierbij hebben we voorzichtigheid ingebouwd vanwege onzekerheid in de gegevens en bijvoorbeeld (wind)golven. Voor de wegen is ervan uitgegaan dat wanneer het gebied overstroomt, de weg niet meer beschikbaar is voor evacuatie en is overstroomd.

Verkeersmodellen, kennis over gedrag van mensen in crisissituaties en de verkeersmanagement-strategie zijn van invloed op de tijd nodig om een gebied te verlaten. We presenteren hierbij hoeveel mensen een gebied kunnen verlaten binnen een bepaalde periode. We presenteren de haalbaarheid in vijf klassen door middel van een kwalitatieve aanduiding. In werkelijkheid kan het soms beter en slechter gaan afhankelijk van het succes van maatregelen, gedrag en onvoorziene gebeurtenissen. Het is op voorhand niet zeker dat er voldoende tijd beschikbaar is, zodat iedereen het gebied kan verlaten voor de dijkdoorbraak. De beschikbare tijd voor evacueren hangt af van een gebied. Het gaat hierbij om de voorspelbaarheid van een overstroming en de bereidheid om beslissingen te nemen. De schattingen voor evacuatie zijn afkomstig uit Evacuatieschattingen Nederland wat ook ten grondslag ligt aan de Deltabeslissing Veiligheid.

De gepresenteerde kans op een overstroming geeft aan wat de kans is dat er ergens in de dijkring een overstroming zal plaatsvinden en is gebaseerd op VNK. Deze kans wordt bepaald door de combinatie van factoren op basis waarvan verschillende stukken dijk die de dijkring beschermen kunnen bezwijken. Als dijken worden versterkt (bijvoorbeeld vanwege het HoogWater BeschermingsProgramma (HWBP)) dan veranderd de overstromingskans. Binnen VNK is geen rekening gehouden met beheermaatregelen die waterschappen nemen. Bijvoorbeeld het plaatsen van zandzakken. We vermelden de overstromingskans in verschillende klasse. De vermelde overstromingsklasse is ondergrens.

De informatie op deze site is gebaseerd op de huidige kennis en inzichten. Het is mogelijk dat er fouten inzitten of dat informatie op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. De informatie op deze site wordt bijgesteld op basis van de nieuwe kennis en ervaringen.